Sàn giao dịch Binance ra mắt tính năng Tài khoản phụ | by Binance | Binance Vietnam

Home » Sàn giao dịch Binance ra mắt tính năng Tài khoản phụ | by Binance | Binance Vietnam

Với tính năng tài khoản phụ, chúng tôi đang tiến gần hơn tới một dịch vụ toàn diện cho khách hàng tổ chức.

Hỗ trợ lên tới 200 tài khoản phụ cho 1 tài khoản chính

Trung tâm quan sát tài khoản phụ


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *